X
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۸:۲۵ تعداد بازدید: ۴۸۱
طبقه بندی: پرسش و پاسخ مرتبط با معادن
چچ

چگونه می توان مسئول فنی برای معدن تعیین کرد؟

 

با توجه به استخراج سالیانه معدن ودرجه بندی معادن براساس ظرفیت اسمی مندرج درپروانه طی بخشنامه118155/60مورخ29/7/86ماده3قانون معادن مصوب1377نوع ماده ودرجه معدن تعیین گردیده وپس از استعلام از نظام مهندسی متناسب با آن مسئول فنی تعیین میگردد.
No Cache
Generate time: 1.4759680430094
Query time: 0.8454163869222