X
شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۰:۰۸ ۷۴۸
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان لرستان

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان لرستان

                                   

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان لرستان

       سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان در نظر دارد در اجرای مواد 66و67و68 آیین نامه اجرایی قانون معادن، محدوده های اکتشافی و معدنی را بر اساس آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن و دستور العمل های مربوطه و مقررات عمومی کشور از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فنی و مالی با توجه به شرایط و تذکرات ذیل  واگذار نماید . متقاضیان جهت اخذ اطلاعات و مشخصات محدوده های اکتشافی و معدنی و دریافت استناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 26/11/92 به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان به نشانی خرم آباد – میدان 22 بهمن خ ولیعصر ( عج ) و یا ادرس اینترنتی http:lorestan.mim.gov.ir  مراجعه نمایند .

1 – متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مزایده از تاریخ شنبه مورخ 26/11/92 تا ساعت30/14 مورخ 15/12/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایید .

2 – به پیشنهادات ناخوانا – مخدوش - بدون فیش ، ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده- مشروط -فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت ، معدن و تجارت نشده اند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .  .

3 – در تاریخ  17/12/92   توسط کمیسیون مزایده نسبت به احراز صحت سپرده شرکت در مزایده وپاکت مدارک فنی و مالی پیشنهاد کنندگان اقدام و تاریخ گشایش پاکت قیمت ها به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده آزاد می باشد .

4– رعایت آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن ، قانون اصلاح قانون معادن ، آئین نامه های اجرایی آن و سایر دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد

5 -  شرکت کننده گان در مزایده موظف به ارایه تضمین به صورت فیش نقدی و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در لیست اعلام شده و به نام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .

      سپرده شرکت در مزایده محدوده های اکتشافی متناسب با نوع ماده معدنی بشرح جدول ذیل می باشد.

گروه های 1و2و3

گروه های 4و5

گروه 6

20میلیون ریال

30 میلیون ریال

40 میلیون ریال

 

 مبالغ فوق بایستی بصورت چک تضمین شده- ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره 2175314900007 نزد بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی است واریز گردد.

7- هزینه های کارشناس رسمی دادگستری (مرتبط با برآوردهزینه های از قبل انجام شده در محدوده های اکتشافی و معادن) بعهده متقاضی است و پس از طی مراحل قانونی اجازه فعالیت داده خواهد شد. همچنین هزینه درج آگهی مزایده به عهده برندگان مزایده می باشد .

8- افراد حقیقی که دارای پروانه اکتشاف معتبر می باشند حق ارایه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را نداشته همچنین این اشخاص برای محدوده های اکتشافی فقط می توانند یک درخواست ارائه نمایند.

9- متقاضیان قبل از ارایه و ثبت مدارک می بایست از محدوده مورد تقاضا که نقشه آن از طرف سازمان ارایه می شود بازدید نمایند .چنانچه بعد از اعلام نتایج مشخص گردد ماده معدنی مورد نظر در محدوده وجود ندارد این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم وجود ماده معدنی نخواهد داشت.

 

10- حداقل امتیاز لازم برای تایید توان مالی و فنی مزایده گران بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

گروه بندی مواد معدنی ماده 3 آیینامه اجرایی قانون معادن

محدوده اکتشافی

محدوده بهره برداری

1

گروه های 1و2و3

                  15

20

2

گروه های 4و5

20

25

3

گروه 6

25

30

 

 

11- حداکثر مساحت محدوده اکتشافی طبق ماده 12 آییننامه اجرایی قانون معادن بشرح جدول ذیل می باشد

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه5

گروه6

5/0 کیلو متر مربع

1 کیلومترمربع

4 کیلومتر مربع

3 کیلومتر مربع

20 کیلومتر مربع

250 کیلومتر مربع

 

چنانچه محدوده اکتشافی مساحتی بیش از موارد درج شده در جدول فوق را داشته باشد برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از اعلام محدوده نسبت به انتخاب محدوده مورد نظر متناسب با مساحتهای فوق اقدام و به سازمان استان اعلام نماید. مابقی محدوده پس از کسر مجددا" از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

 

12 -  مدارک مورد نیاز  عبارتند از : 

  1. 12 -  پاکت الف حاوی فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی  یا چک تضمین شده
  2. 12 پاکت ب حاوی فرم بازدید ازمحدوده اکتشافی ، اسناد و مدارک مربوط به تضمین صلاحیت فنی و مالی(صورتحساب مالی شامل گردش مالی و...  بایستی بصورت شرح حساب که مهمور به مهر بانک باشد مورد قبول است وسایر مدارک بایستی در مراجع رسمی برابر اصل شوند)  ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت ،  کارت پایان خدمت -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اساسنامه روزنامه رسمی و تغییرات بعدی برای اشخاص حقوقی

3-12 - پاکت ج  حاوی  پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد قیمت بایستی بصورت درصد در فرم مربوطه درج گردد).

  هر سه پاکت ( لاک و مهر شده ) باید داخل یک پاکت قرار گرفته و پس از لاک و مهر پاکت مذکور را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

13- درج کد محدوده ویا نام معدن و نام متقاضی برروی تمامی پاکتها الزامی می باشد.       

              

                                                                سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان

 

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.6665045420329
Query time: 2.8676943778992