X
فهرست پرسش های متداول
 • بهره بردار چگونه میتواند ضمانت نامه بانکی اخذ کند؟

  باتوجه به میزان استخراج اسمی سالیانه وقیمت پایه ماده معدنی،ضمانت نامه بانکی طبق فرمول(قیمت پایه ماده معدنی*نصف میزان استخراج سالیانه)محاسبه می گردد که پس از آن سازمان بهره بردار را به بانک وشعبه مورد نظر معرفی کرده وبهره بردار اقدام به پرداخت وجه تعیین شده واخذ ضمانت نامه بانکی می کند.
 • چگونه می توان مسئول فنی برای معدن تعیین کرد؟

   

  با توجه به استخراج سالیانه معدن ودرجه بندی معادن براساس ظرفیت اسمی مندرج درپروانه طی بخشنامه118155/60مورخ29/7/86ماده3قانون معادن مصوب1377نوع ماده ودرجه معدن تعیین گردیده وپس از استعلام از نظام مهندسی متناسب با آن مسئول فنی تعیین میگردد.
 • فرآیند صدور حواله سوخت جهت کلیه واحدهای صنعتی و معدنی چگونه است ؟

  ابتدا متقاضی در سامانه تجارت آسان https://tejaratasan.niopdc.ir درخواست خود را ثبت می نماید. سپس پس از تایید درخواست توسط کارشناس و معاونت مربوطه در قسمت اداره صنایع معدنی حواله سوخت جهت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صادر می شود .
 • فرآیند تعلیق یا ابطال پروانه بهره برداری واحدهای صنایع معدنی چگونه است؟

  متقاضی ابتدا وارد سایت بهین یاب شده پس از انتخاب گزینه سرمایه گذاری سپس گزینه تعلیق پروانه بهره برداری و تکمیل گام های مربوطه و بارگذاری درخواست کتبی و تایید نهایی جهت پیگیری به کارشناسان معاونت امور صنایع معدنی سازمان مراجعه نماید .
 • فرآیند تغییر نام و مالکیت پروانه بهره برداری واحدهای صنایع معدنی چگونه است ؟

   

  متقاضی وارد سایت بهین یاب شده پس از انتخاب گزینه سرمایه گذاری و سپس انتخاب گزینه تغییر نام و مالکیت واحدهای صنایع معدنی نسبت به تکمیل گام های مربوطه و بارگذاری درخواست کتبی و صلح نامه محضری و سپس تایید نهایی جهت پیگیری به کارشناسان معاونت امور صنایع معدنی سازمان مراجعه نماید .

   

 • فرآیند صدور و اصلاح پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع معدنی چگونه است ؟

  متقاضی ابتدا وارد سایت بهین یاب شده پس ازانتخاب گزینه سرمایه گذاری با کلیک برروی گزینه صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری و تکمیل گام های مربوطه و تایید نهایی جهت پیگیری و ارائه مدارک به کارشناسان واحد امور صنایع معدنی سازمان مراجعه نماید .

 • مراحل ثبت نام ودرخواست خرید مواد اولیه از طریق بورس چگونه است؟

   

  متقاضی ابتدا وارد سایت بهین یاب شده، پس از انتخاب گزینه محصولات و سپس انتخاب گزینه خرید مواد اولیه و تکمیل گامهای مربوطه و بارگذاری مدارک خواسته شده وسپس تائیدیهایی جهت پیگیری به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

 • مراحل تغییر نام و مالکیت پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی چگونه است؟

  متقاضی وارد سایت بهین یاب شده پس از انتخاب گزینه سرمایه گذاری و سپس انتخاب گزینه سرمایه گذاری و سپس گزینه تغییرنام و مالکیت واحدهای صنعتی نسبت به تکمیل گامهای مربوطه و بارگذاری درخواست کتبی و صلح نامه محضری اقدام و پس از تأیید نهایی جهت پیگیری به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

 • مراحل تعلیق یا ابطال پروانه بهره برداری چگونه است؟

  متقاضی ابتدا وارد سایت بهین یاب شده پس از انتخاب گزینه سرمایه گذاری سپس گزینه تعلیق پروانه بهره برداری و تکمیل گامهای مربوطه و بارگذاری درخواست کتبی و تأیید نهایی جهت پیگیری به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

 • مراحل صدور و اصلاح پروانه بهره برداری چگونه است؟

  متقاضی ابتدا وارد سایت بهین یاب شده پس از انتخاب گزینه سرمایه گذاری، با کلیک بر روی گزینه صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری و تکمیل گامهای مربوطه وتائید نهایی جهت پیگیری و ارائه مدارک به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

No Cache
Generate time: 1.0769839286804
Query time: 0.4015645980835