X
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ ۱۲:۵۷ ۳۴
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن لرستان

آگهی مزایده عمومی معادن لرستان

1 – متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مزایده از تاریخ شنبه مورخ 9/12/93 تا ساعت30/14 روز شنبه مورخ 23/12/93 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایید .

2 به پیشنهادات ناخوانا مخدوش - بدون فیش ، ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده- مشروط -فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت ، معدن و تجارت نشده اند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3 در تاریخ 19/1/94 توسط کمیسیون مزایده نسبت به احراز صحت سپرده شرکت در مزایده وپاکت مدارک فنی و مالی پیشنهاد کنندگان اقدام و تاریخ گشایش پاکت قیمت ها به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده آزاد می باشد .

4 رعایت آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن ، قانون اصلاح قانون معادن ، آئین نامه های اجرایی آن و سایر دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد

5 - شرکت کننده گان در مزایده موظف به ارایه تضمین به صورت فیش نقدی و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در لیست اعلام شده و به نام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .

سپرده شرکت در مزایده محدوده های اکتشافی و معادن متروکه متناسب با نوع ماده معدنی بشرح جدول ذیل می باشد.

گروه های 1و2و3

گروه های 4و5

گروه 6

50میلیون ریال

100 میلیون ریال

150 میلیون ریال

مبالغ فوق بایستی بصورت چک تضمین شده- ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره 2175314900007 نزد بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی است واریز گردد.

7-اخذ موافقت ادارات و ارگانهای ذیربط موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن و هزینه های کارشناس رسمی دادگستری (مرتبط با برآورد هزینه های از قبل انجام شده در محدوده های اکتشافی و معادن) بعهده متقاضی است و پس از طی مراحل قانونی اجازه فعالیت داده خواهد شد. همچنین هزینه درج آگهی مزایده به عهده برندگان مزایده می باشد .

8- افراد حقیقی که دارای درخواست صدور پروانه اکتشاف و پروانه اکتشاف معتبر می باشند حق ارایه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را نداشته همچنین این اشخاص برای محدوده های اکتشافی فقط می توانند یک درخواست ثبت نمایند.

9- متقاضیان قبل از ارایه و ثبت مدارک می بایست از محدوده مورد تقاضا که نقشه آن از طرف سازمان ارایه می شود بازدید نمایند .چنانچه بعد از اعلام نتایج مشخص گردد ماده معدنی مورد نظر در محدوده وجود ندارد این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم وجود ماده معدنی نخواهد داشت.

10- حداقل امتیاز لازم برای تایید توان مالی و فنی مزایده گران بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

گروه بندی مواد معدنی ماده 3 آیینامه اجرایی قانون معادن

محدوده اکتشافی

محدوده بهره برداری

1

گروه های 1و2و3

5

10

2

گروه های 4و5

5

15

3

گروه 6

10

20

11-مبلغ تضمین محدوده های پروانه بهره برداری، گواهینامه کشف و دپوهای معدنی براساس مفاد ماده77 آیین نامه اجرایی قانون معادن می باشد.

12- صدور پروانه منوط به موافقت دستگاهها و متولیان قانونی موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن می باشد و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هیچگونه مسئولیتی در قبال اعلام نظر منفی دستگاههای مزبور نخواهد داشت.

13 - مدارک مورد نیاز عبارتند از :

1- 13 - پاکت الف حاوی فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده

2- 13 پاکت ب حاوی تقاضای شرکت در مزایده ، اسناد و مدارک مربوط به تضمین صلاحیت فنی و مالی(صورتحساب مالی شامل گردش مالی و... بایستی بصورت شرح حساب که مهمور به مهر بانک باشد مورد قبول است وسایر مدارک بایستی در مراجع رسمی برابر اصل شوند) ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اساسنامه روزنامه رسمی و تغییرات بعدی برای اشخاص حقوقی

3-13 - پاکت ج حاوی پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد قیمت بایستی بصورت عدد و حروف مازاد بر تعرفه موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و قیمت پایه حقوق دولتی تعیین شده) در فرم مربوطه درج گردد.

هر سه پاکت ( لاک و مهر شده ) باید داخل یک پاکت قرار گرفته و پس از لاک و مهر پاکت مذکور را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

14- درج کد محدوده ویا نام معدن و همچنین نام و نام خانوادگی متقاضی برروی تمامی پاکتها الزامی می باشد.

* پروانه های اکتشافی ماده15

* لیست معادن

* معادن متروک

* درخواستهای ماده 15

* فرم آگهی مزایده اسفند 1393

* نامه

* فرم ها و مدارک

اولویت: فوری
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.5605932871501
Query time: 1.897624651591