X
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰۸:۵۴ ۱۲۴
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی شن وماسه کوهی سایت شهرستان الشتر - نوبت اول

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی شن وماسه کوهی سایت شهرستان الشتر - نوبت اول

شرایط مزایده عمومی محدوده های اکتشافی شن وماسه کوهی شهرستان الشتر

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان در نظر دارد در اجرای مواد 66و67و68 و76آیین نامه اجرایی قانون معادن، محدوده های تعیین شده شن وماسه کوهی برای واحد های دارای مجوز برداشت شن وماسه واقع در مسیل خرگوشناب شهرستان الشتر که پروانه بهره برداری واحد فراوری دارند را بر اساس آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن و دستور العمل های مربوطه و مقررات عمومی کشور از طریق مزایده با شرایط و تذکرات ذیل واگذار نماید . متقاضیان جهت اخذ اطلاعات و مشخصات محدوده ها و دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ - به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان به نشانی خرم آباد میدان 22 بهمن خ ولیعصر ( عج ) و یا ادرس اینترنتی http://lorestan.mim.gov.ir مراجعه نمایند .

1 متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مزایده از تاریخ شنبه1398/10/21 تا مورخ1398/10/28ساعت13 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایید .

2 به پیشنهادات ناخوانا مخدوش - بدون فیش ، ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده- مشروط -فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت ، معدن و تجارت نشده اند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3 در تاریخ - توسط کمیسیون مزایده نسبت به احراز صحت سپرده شرکت در مزایده وپاکت مدارک فنی و مالی پیشنهاد کنندگان اقدام و تاریخ گشایش پاکت قیمت ها به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده آزاد می باشد .

4 رعایت آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن ، قانون اصلاح قانون معادن ، آئین نامه های اجرایی آن و سایر دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد

5 - شرکت کننده گان در مزایده موظف به ارایه تضمین به صورت فیش نقدی و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در لیست اعلام شده و به نام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .

سپرده شرکت در مزایده محدوده های اکتشافی متناسب با نوع ماده معدنی بشرح جدول ذیل می باشد.

گروه های 1و2و3

100میلیون ریال

مبالغ فوق بایستی بصورت چک تضمین شده- ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره 4066053107745384 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی است واریز گردد.

7-اخذ موافقت ارگانهای ذیربط موضوع ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن و رفع معارضین محلی به عهده برنده مزایده می باشد و سازمان در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد ،. در ضمن هزینه درج آگهی مزایده در روز نامه به استناد ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون معادن به عهده برندگان مزایده می باشد .

8- افراد حقیقی که دارای درخواست صدور پروانه اکتشاف و پروانه اکتشاف معتبر می باشند حق ارایه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را ندارند

9- متقاضیان قبل از ارایه و ثبت مدارک می بایست از محدوده مورد تقاضا که مختصات آن برروی سامانه کاداستر معادن به آدرس http://cadastre.mimt.gov.ir مراجعه و بازدید نمایند .چنانچه بعد از اعلام نتایج مشخص گردد ماده معدنی مورد نظر در محدوده وجود ندارد این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم وجود ماده معدنی نخواهد داشت.

10- حداقل امتیاز لازم برای تایید توان مالی و فنی مزایده گران بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

گروه بندی مواد معدنی ماده 3 آیینامه اجرایی قانون معادن

محدوده اکتشافی و معادن متروکه

1

گروه های 1و2و3

10

11- ملاک تعیین برنده مزایده پیشنهاد مازاد بر مبلغ تعیین شده برای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن در سال 95 بشرح جدول ذیل می باشد.

گروه های موادمعدنی

گروه 1

گروه 2

گروه 3

مبالغ به ازای هر کیلومتر مربع( میلیون ریال)

100

100

100

" نحوه پرداخت مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن و مفاد رای شورایعالی معادن به شماره 240496/60مورخ 9/11/95 می باشد. "

12- متقاضیان شرکت در مزایده بایستی دارای صلاحیت فنی ومالی لازم بر اساس دستو العملهای مربوطه باشند ( متن دستورالعملها در سایت وزارت صنعت، معدن وتجارت قابل دسترسی است)

13- مدارک مورد نیاز عبارتند از :

  1. 13- پاکت الف حاوی فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده - تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی - اساسنامه ، روزنامه رسمی و تغییرات بعدی برای اشخاص حقوقی- گواهی امضاء اعضای مجاز به امضاء اوراق و اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد. تعهد مبنی بر قبول شرایط مزایده

  1. 13 پاکت ب حاوی تقاضای شرکت در مزایده ، گواهی صلاحیت فنی و مالی اخذ شده از سازمان نظام مهندسی معدن - اسناد و مدارک مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی(صورتحساب مالی شامل متوسط موجودی آخرین 12 یا 6 ماه که بصورت شرح حساب که مهمور به مهر بانک باشد مورد قبول است وسایر مدارک بایستی در مراجع رسمی برابر اصل شوند)
  2. 13 - پاکت ج حاوی پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد قیمت بایستی بصورت عدد و حروف مازاد بر تعرفه موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون معادن ، مبالغ موضوع بند 11 ) در فرم مربوطه درج گردد.

هر سه پاکت ( لاک و مهر شده ) باید داخل یک پاکت قرار گرفته و پس از لاک و مهر پاکت مذکور را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

14- درج کد شناسایی و همچنین نام و نام خانوادگی یا نام شرکت متقاضی برروی تمامی پاکتها الزامی می باشد.

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 3.0290339787801
Query time: 2.3921863238017